Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18610
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

Harmonogram zebrań

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:


10.09.2019 r. - informacja o WZO, PZO, regulaminach, procedurach, w tym procedurach egzaminów zewnętrznych oraz kalendarzem pracy szkoły.

26.11.2019 r. - informacja na temat przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach programowo najwyższych technikum.

14.01.2020 r. - podsumowanie I półrocza

31.03.2020 r. - informacja na temat postępów w nauce oraz informacja na temat przewidywanych ocen rocznych i rocznych ocenach zachowania w klasach programowo najwyższych.

09.06. 2020 r. - informacja na temat przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania