Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18579
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

Pedagog/Psycholog szkolny

Uwaga uczniowie klas pierwszych

OPINIE PSYCHOLOGICZNE, ORZECZENIA

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 06.09.2019 r.(kserokopie) w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Stypendium "POSIŁEK DLA UCZNIA"

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. O stypendium "Posiłek dla ucznia" można się ubiegać w sytuacji gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej. Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej jest zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub pod numerem telefonu: 22 834 72 01 do dnia 06.09.2019 r.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy. Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

  • zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy
  • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 528 zł

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.,

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub telefonicznie pod numerem: 22 834 72 01 do dnia 12.09.2019 r. Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania (do pobrania) Oświadczenie o dochodach (do pobrania)

 

PEDAGOG SZKOLNY Zespołu Szkół nr 18 w Warszawie

mgr Sylwia Mruczkowska


pokój nr 2 parter
tel. (22) 834 72 01 wew. 7


email: pedagogsz18@wp.pl


wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"

mgr Marlena Mołotkiewicz-Szewczyk


pokój na łączniku
tel. (22) 834 72 01 wew. 33

email: pedagogsz18@wp.pl


wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"

 

PSYCHOLOG Zespołu Szkół nr 18 w Warszawie

mgr Piotr Dombrowski


pokój na łączniku

tel. (22) 834 72 01 wew. 33

email: pedagogsz18@wp.pl


wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"