Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18613
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się do szkoły

Jeżeli uczeń/uczennica  zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do Zespołu Szkół nr 18 ( LII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Księgarskie) to prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów (w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji):

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  3. 3 fotografie (każda podpisana imieniem i nazwiskiem)

  4. wypełniony kwestionariusz kandydata 

  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko uczniów technikum)