Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

12.09.2023 r. - informacja nt. Statutu, WZO, program wychowawczo-profilaktyczny,

                        regulaminów, wybór klasowych RP i szkolnej RP;

05.12.2023 r. - informacja nt. przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów

                      ogólnokształcących i zachowania (LO i TK) oraz przewidywanych ocen

                      rocznych z przedmiotów zawodowych (TK) w klasach programowo –

                      najwyższych;

                    - informacja nt. postępów w nauce w klasach 1-3 LO i 1-4 TK;

02.01.2024 r. - informacja nt. przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanej

                        śródrocznej oceny zachowania w klasach 1-3 LO i 1-4;

09.04.2024 r. - informacja nt. przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów

                        ogólnokształcących i przewidywanej rocznej oceny zachowania                       

                        w klasach programowo – najwyższych LO i TK;

                      - informacja nt. postępów w nauce w klasach 1-3 LO i 1-4 TK;

04.06.2024 r. - informacja nt. przewidywanych ocen rocznych i przewidywanej

                         rocznej oceny zachowania w klasach 1-3 LO i 1-4 TK.

 

                  

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63